Dziś jest r.
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
(Ps 25, 4)
Ksišżki
Rozważania


Jeżeli uznam swą małość i uniżę się, wyzbywając się wszelkiego górnego o sobie mniemania i będę się uważać za proch, jak jest w istocie, spłynie ku mnie Twoja łaska i w sercu rozbłyśnie Twe światło; wtedy wszelka, choćby najmniejsza próżność utonie w bezmierze mej nicości i zginie na wieki. (O naśladowaniu Chrystusa)


Rozważania o litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

1. Serce Jezusa - Syna Ojca przedwiecznego
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu
4. Serce Jezusa - świątynio Boga
5. Serce Jezusa - domie Boży i bramo niebios
6. Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne
21. Serce Jezusa - włócznią przebite
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych
Rozważania o dobrodziejstwach Bożych

O dobrodziejstwie stworzenia
O dobrodziejstwie zachowania przy życiu
O dobrodziejstwie Odkupienia
O dobrodziejstwie chrztu
O dobrodziejstwie wezwania
O dobrodziejstwie natchnień Bożych
O dobrodziejstwie zachowania od złego
O dobrodziejstwie sakramentów
O dobrodziejstwach indywidualnych
O dobrodziejstwie wizji uszczęśliwiających


Rozważania o modlitwie "Ojcze nasz"

O "Ojcze nasz"
Ojcze nasz
Który jesteś w niebie
Święć się imię Twoje
Przyjdź Królestwo Twoje
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Do góry© 2001 - 2012 @  |