Menu

Przesłanie Maryi Guadalupe

Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe

Matka Boża z Guadalupe-Obrończyni nienarodzonych

Matka Boża objawiła się jako „Matka Tego, dzięki któremu istnieje życie”, co jest wyrazem używanym w starożytnych tradycjach Indiańskich sposobów na określenie Boga, Wszechmocnego Stworzyciela. W swoim macierzyństwie dlatego Maryja pragnie objąć całą ludzkość, pod znakiem obecności Wcielonego Syna Bożego w Jej łonie, by ludzie mogli odkryć swoje własne oblicze, swoją własną godność jako dzieci Boże i bracia wobec samych siebie.

Objawienia miały miejsce na wzgórzu Tepeyac, małym pagórku i wcześniejszym miejscu świętym dla Azteków, gdzie czczono boginię Tonantzin. Maryja poprosiła Juana Diego, by w imieniu Matki Bożej prosił biskupa aby ten wybudował tam kościół. Obiecała, że będzie tam obecna z całą jej miłością i litością dla „wszystkich mieszkańców tej ziemi”.

Misja Matki Bożej z Guadalupe dla Sprawy Chrystusa, dla rodzin i dla Kultury Życia-trwa do dzisiaj

Jest Ona Patronką Ameryki i Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Matka Boża z Guadalupe patronuje wszystkim ruchom obrońców życia.

„Objawienie Maryi do tubylca Juana Diego na wzgórzu Tepeyac w 1531 miało decydujący wpływ na ewangelizację obu Ameryk. Wpływ ten dalece przekroczył granice Meksyku, rozszerzając się na cały kontynent(…). Konsekwentnie, nie tylko w Ameryce Środkowej i Południowej, ale także w Ameryce Północnej tak samo, gdzie Dziewica z Guadalupe jest czczona jako Królowa obu Ameryk.” (Papież Jan Paweł II, Ecclesia in America, 1999)

Matka Boża z Guadalupe, Matka Boża Brzemienna, jest równocześnie szczególnym Znakiem odczytywanym przez obrońców życia na całym świecie. Ojciec Święty niejednokrotnie już, także tutaj w Guadalupe, podkreślał tę wartość życia i obowiązek obrony życia przez tych wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za życie.
Podczas IV. Pielgrzymki Apostolskiej w 1999 roku Ojciec Święty powiedział:

„Niech Kontynent Nadziei będzie także Kontynentem Życia. Tego się domagamy, życia i godności dla wszystkich, dla wszystkich istot poczętych w łonach matek, dla dzieci ulicy, dla ludów indiańskich i dla Afroamerykanów, dla imigrantów i uchodźców, dla młodych pozbawionych perspektyw na przyszłość, dla ludzi starszych, dla tych którzy doświadczają wszelkich form ubóstwa, czy dyskryminacji.”

Matka Boża Fatimska
Istnieje wiele podobieństw do późniejszych objawień Maryjnych w Europie (Lourdes i Fatimy), ale dominuje świadomość, że Matka Boża właśnie w Guadalupe objawiła się po raz pierwszy, przybywając do Ameryki w 1531 roku, pozostawiając cudowny obraz Maryi z Guadalupe dla całego świata.

Ponieważ Maryja z Guadalupe stanowczo zapoczątkowała ewangelizację Ameryki pięć wieków temu, jest Ona jeszcze raz wzywana by „prowadzić Kościół w Ameryce (dziś), wyjednując wylanie Ducha Świętego, jak niegdyś uczyniła dla wczesnego Kościoła, tak teraz Nowa Ewangelizacja może dostarczać wspaniałych kwitnących owoców chrześcijańskiego życia” (Adhortacja Ecclesia in America, 1999 N.11).

Maryja z Guadalupe jest skutecznie wzywana jako „Patronka całej Ameryki i Gwiazda Pierwszej i Nowej Ewangelizacji”. Jest także „czczona jako Królowa całej Ameryki”.
Najświętsza Dziewica jest bowiem w szczególny sposób związana z narodzinami Kościoła w historii ludów Ameryki; przez Maryję przyszły one na spotkanie z Panem.

Rozszerzając Przesłanie M.B. z Guadalupe dzisiaj.

Przyznajemy, że przez wstawiennictwo Maryi, wiele milionów ludzi kontynentu amerykańskiego nawróciło się do Chrystusa. Objawienia Maryi z Guadalupe Juanowi Diego w 1531 roku miały głębokie znaczenie dla ewangelizacji na tej ziemi. A przecież, przez cudowny Wizerunek, Maryja dokonała ewangelizacji całego narodu! Te objawienia niosą ze sobą trzy ważne przesłania.

Prawdziwy Bóg, Pan tego co bliskie i dalekie, Mistrz Nieba i Ziemi istnieje.

Nasza Pani potwierdziła to nauczanie swoimi słowami do św. Juana Diego. Poprzez swój Obraz nauczała Ona także swoje dzieci nauki katolickiej wiary, objawionej przez Jezusa Chrystusa, którego Ona nosiła w Swoim łonie. Maryja jest Arką Nowego Przymierza, dając światu Eucharystycznego Jezusa.

Obraz Naszej Pani dał jasną i zrozumiałą naukę o tym, jaki szacunek powinniśmy mieć do życia.

Ona przyszła jako brzemienna Dziewica (co Indianie zrozumieli widząc opasanie Maryi czarną wstęgą), ubrana w suknię czerwonawego koloru, znaczącego dla Azteków ziemię, krew i życie! Objawiła się ubrana w ŻYCIE, niosąca źródło ŻYCIA, Jezusa Chrystusa. Rysy Matki Bożej nie przypominają ani urody meksykańskiej, ani hiszpańskiej-jest Ona urody metyskiej.
Jedna stopa Maryi jest na księżycu, a druga stopa jest tak uniesiona, jakby chciała wyrazić ruch. Oznacza to nie tylko pielgrzymowanie, ale także taniec, nieodzowny element świętowania w kulturach prekolumbijskich. Nad tuniką, na szyi, indiański krzyż oznaczający pełnię i nieśmiertelność. Płaszcz jest zielono-lazurowy, a kolory te oznaczają dziewictwo i godność królewską.Po cudownych wydarzeniach z roku 1531, ofiary z ludzi zakończyły się w Meksyku w ciągu kilku dni. Nasza Pani z Guadalupe przynosi także specjalne przesłanie dla nas dziś: o świętości rodziny.

Maryja, Córka Ojca, Matka Syna i Oblubienica Ducha Świętego, jest także naszą Matką.

Jej obecność i wstawiennictwo jest potężne. Ona nas prowadzi, wyprasza nam łaski u Ducha Świętego, przynosi Jedność serc i umysłów, nawrócenie i wiarę w Chrystusa dla każdego z Jej dzieci. Prosiła przez Juana Diego, byśmy zawierzyli się Jej czułości i miłosierdziu. Jej cudowny Wizerunek przedstawia dla Ameryk, że jest zawsze w jedności ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem w misji Odkupienia człowieka.

Dzisiejsze wyzwania

Dzisiaj, w społeczeństwie pogrążonym w konsumizmie, materializmie i sekularyzmie, ludzie ponoszą wielkie trudy, by odnaleźć duchowe znaczenie swojego życia. Przesłania, jakie Maryja z Guadalupe udzieliła swoim dzieciom w 1531 roku na wzgórzu Tepeyac w Meksyku, muszą ponownie dotrzeć do uszu mieszkańców tych ziem.

W społeczności, gdzie mówi się więcej o Bogu niż do Boga (modlitwa), musimy sobie przypomnieć, że Bóg istnieje, i że On wysyła Swojego Syna, Jezusa, jako Zbawiciela.

W świecie, który uwikłany jest w praktyki prowadzące do śmierci takie jak aborcja, eutanazja, manipulacje genetyczne, wojny (itd.), musimy usłyszeć przesłanie poszanowania dla życia we wszystkich jego fazach, a także ujrzeć jak ważne i specjalne miejsce mają rodziny w Bożym Planie.

W świecie, który traci poczucie nadprzyrodzoności, musimy wiedzieć, że Jezus jest naszym Zbawicielem, który dał nam najcenniejszy Dar: swoją Matkę, by była naszą: by nam towarzyszyła w drodze, pomagała, a także uczyła nas, byśmy mogli osiągnąć Wieczny Dom Ojca.

Aby nasze społeczeństwo powróciło do Boga, wybrało Chrystusa, doceniło znaczenie rodziny i Kultury Życia, powinniśmy nie lękać się wzywać pomocy u naszej Matki. Święty Jan Bosco napisał:”Zawierz się Maryi i oczekuj cudów”. Matka Teresa napisała:”Daj Jezusowi rękę. Proś Maryję o pomoc.” W obecnym czasie historii, Kościół przypomina jeszcze raz, by głosić Jezusa Chrystusa pośród wszystkich narodów z odnowionym zapałem poprzez nową ewangelizację, o której mówi Ojciec Święty.

Dopóki widzimy potrzebę nowych powołań kapłańskich, dopóki czynimy starania by wzmóc modlitwę w naszych parafiach, dopóki przekazujemy naszą wiarę naszym dzieciom, ogólnie: dopóki czynimy starania by być wiernym przykazaniom Jezusa Chrystusa, nie zniechęcajmy się wierzyć w pomoc Maryi, Matki Chrystusa i naszej Matki.

Ojciec Święty ustanowił dla nas przykład proszenia Maryi o jej potężną pomoc, tak jak o tym pisze:

„Zawierzam tą odpowiedzialność całego Kościoła macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi, Matki Odkupiciela. Ona, Matka Najpiękniejszej Miłości, będzie dla chrześcijan (…)Trzeciego Milenium, Gwiazdą, która bezpiecznie prowadzi ich kroki do Pana.

Niech ta skromna Młoda Niewiasta z Nazaretu, która dwa tysiące lat temu ofiarowała światu Wcielone Słowo, prowadzi mężczyzn i kobiety nowego milenium ku Temu, który jest „prawdziwym światłem, które oświeca każdego człowieka”.”(Tertio Millennio Adveniente, 1994 N.59)

Jeśli Ojciec Święty zawierza cały Kościół opiece Maryi, to pójdźmy za Jego przykładem. Ofiarujmy Jej nieustającą modlitwę w intencji wszystkich naszych potrzeb, prosząc Matkę Ameryki i każdego, kto Ją kocha, by modliła się za nas!

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest zasadnicze powołanie Kościoła?

„Ewangelizacja wyznacza drogę i powołanie Kościoła, jego najbardziej głęboką tożsamość. On istnieje by ewangelizować (…). Ewangelizować znaczy głosić Dobrą Nowinę. A Dobrą Nowiną, przez którą Chrystus mówi do świata, jest to że Bóg, który sam jest Panem, jest miłosierny dla wszystkich swoich stworzeń, kocha człowieka nieskończoną miłością i sam interweniował w jego historii przez pośrednictwo swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł i powstał z martwych dla nas, by wyzwolić nas od grzechu i wszystkich jego skutków, i abyśmy mogli dzielić Jego Boskie życie.”(L’Osservatore Romano, Miasto Watykan, 14 maj 1990, s.10).

Dlaczego Dziewica z Guadalupe jest nazywana Gwiazdą Nowej Ewangelizacji?

Nasza Pani z Guadalupe, która objawiła się u początków procesu ewangelizacji w Ameryce, została nazwana przez Papieża Jana Pawła II Gwiazdą przewodnią Nowej Ewangelizacji.

„Prawdziwie, Najświętsza Dziewica jest włączona w specjalny sposób w narodziny Kościoła w historii ludów Ameryki; przez Maryję oni mogli spotkać Pana.”

Na całym kontynencie, od czasu pierwszej ewangelizacji, obecność Matki Bożej była silnie odczuwana, dzięki wysiłkom misjonarzy. Dzięki ich nauczaniu, Ewangelia była głoszona poprzez przedstawianie Dziewicy Maryi jako Jej najwyższej realizacji. Od początku Maryja z Guadalupe przez swą macierzyńską i miłosierną postać, była wielkim znakiem bliskości Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, zapraszając nas by wejść w komunię z Bogiem. Z upływem czasu głosiciele Słowa Bożego i wierni, wzmogli kult Matki Bożej z Guadalupe w ewangelizacji Ameryki. W modlitwie stworzonej na Synod Biskupów Ameryki, Święta Maryja z Guadalupe była wzywana jako „Patronka obu Ameryk i Gwiazda Pierwszej i Nowej Ewangelizacji.”

(Papież Jan Paweł II, Ecclesia in America, 1999)

Czy powinniśmy oddać się w opiekę Matce Bożej?

Tak. Ojciec Święty pisze w podobny sposób, by nauczyć prawdziwej pobożności Maryjnej, która jest esencjalną częścią wiary.

„To należy do Niej jako do Matki, Wzoru, w który Kościół musi się wpatrywać, by móc zrozumieć w całej pełni znaczenie jego własnej misji.” (Redemptoris Mater, 1987)

Ojciec Święty ponadto przyznaje, że „docieramy do Jezusa przez Maryję” i że „Maryja jest pewną drogą do naszego spotkania z Chrystusem. Oddanie się Matce Pana, gdy jest autentyczne, staje się zawsze bodźcem do życia duchem i wartościami Ewangelii.”(Ecclesia in America).

Jak bardzo znaczący jest obraz Matki Bożej z Guadalupe?

W 1754 roku Papież Benedykt XIV wystosował Bullę przyznając Matce Bożej z Guadalupe tytuł Patronki Meksyku, a rozważając cudowny obraz wyciśnięty na tilmie Juana Diego, zacytował Psalm 147: „20 Żadnemu narodowi [Bóg] tak nie uczynił”.

W 1981 roku Papież Jan Paweł II powiedział:”(…)światło Ewangelii Chrystusa będzie świeciło na cały świat za pośrednictwem cudownego Wizerunku Jego Matki.” (L’Osservatore Romano, Miasto Watykan, 25 Styczeń 1982 str. 11)

Jaką wartość mają pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych takich jak Bazylika Matki Bożej z Guadalupe?

„W tych specjalnych miejscach pielgrzymek Lud Boży pragnie spotkać Matkę Bożą, aby ją odnaleźć, być w zasięgu Jej macierzyńskiej obecności, „Tej, która uwierzyła” wzmacniając swoją własną wiarę.

(Papież Jan Paweł II, Redemptoris Mater, 1987).

Jaka jest rola Matki Bożej z Guadalupe dzisiaj?

1. „Proszę Ją o nawiedzenie, jako Maryjny pielgrzym, jako pielgrzym wiary w każdej diecezji, parafii, wspólnocie kościelnej i rodzinie w Ameryce, powtarzając do Jej dzieci to, co sama powiedziała w Kanie „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie!” (J 2,5)

Niech Ona przemierzy ten kontynent, przynosząc mu „życie, słodycz i nadzieję”! Niech Ona ożywi i chroni dzieło nowej ewangelizacji, aby chrześcijanie mogli żyć swoją wiarą w jedności i zapale, i aby ci, którzy zeszli z tej drogi, mogli powrócić. Niech Ona zachęci do jedności Kościoła, jednocząc Go ponownie tak jakby przez nową Pięćdziesiątnicę, jednocząc tych którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i tych, którzy potrzebują odnowy przez Ducha Świętego.”

(Anioł Pański, 11 luty 1996, Caracas Wenezuela-z L’Osservatore Romano).

2. W Dekrecie „Ecclesia in America” Jan Paweł II pisze:

„Jest moją szczerą nadzieją, że Ta, której wstawiennictwo było odpowiedzialne za umacnianie wiary u pierwszych (od tłum. eng. disciples-?wyznawców), będzie, przez Jej macierzyńskie wstawiennictwo, prowadziła Kościół w Ameryce, wyjednując wylanie Ducha Świętego, jak to kiedyś uczyniła dla wczesnego Kościoła, aby nowa ewangelizacja mogła owocnie kwitnąć chrześcijańskim życiem.”

Zdecydowane kroki ku Prawdzie i wyzwoleniu

Matka Boża z Guadalupe-Obrończyni nienarodzonych

Mówiąc o 50 tys. ofiar z ludzi rocznie składanych z ludzi przez Azteków, cierpnie nam skóra. Co jednak, gdy właśnie dziś, w naszych czasach, ofiary te nie ustały, a co więcej: idą w miliony morderstw istnień ludzkich w wyniku aborcji, eutanazji (itd.)???

Jak można życie zwierząt chronić prawem i karami, a ignorować bestialstwo uśmiercania niewiniątek??? Cywilizacja? Tak, ale cywilizacja śmierci, którą Ojciec Święty Jan Paweł II zdefiniował i określił. Ona nie ma przyszłości. Jej przyszłość to zagłada.

Wiara jest najwyższą wartością człowieka na ziemi. Wprawdzie świat uznaje, że najwyższą wartością jest wolność, ale… mądrość tego świata jest głupstwem i obrzydliwością u Pana Boga. W imię tak pojmowanej wolności morduje się nienarodzone dzieci, toleruje się pornografię, satanizm i wszelką swobodę seksualną i obyczajową. Każdy robi to, co dla niego wygodne i przyjemne. Na ofiarną miłość, płynącą tylko z głębokiej wiary w Boga, nie ma tu miejsca. Wolność bez wiary jest bardzo niebezpieczna, gdyż człowiek staje się niewolnikiem rzeczy materialnych, gorzej, staje się niewolnikiem szatana i to w imię tej wolności, którą uważa za najwyższą wartość. Wiarę bardzo łatwo utracić przez nasycenie swej duszy naturalizmem, erotyzmem i w duszy nie ma już miejsca na modlitwę dla Pana Jezusa.

Przekaz Matki Bożej z Guadalupe, który dzisiaj został kolejny raz potwierdzony poprzez kanonizację Juana Diego, mówi nam o współczesności tych problemów.

Musimy mocno trzymać się Matki Boskiej, za pomocą nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Bo tylko Niepokalana może nas jeszcze bronić przed sprawiedliwością Bożą i upraszać Miłosierdzie Boże. To o Maryi jest powiedziane: „Błogosławiony ten, kto Mnie słucha”. (Ks. Przysl. 8,34} oraz „Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i otrzyma zbawienie od Pana”.

„Bezprawie ograniczające elementarne prawa ludzkie do pełnego rozwoju osobowości należy do rzędu tych samych przestępstw, za jakie stają jeszcze dzisiaj hitlerowscy zbrodniarze przed trybunałami” – słowa ks. kard. S. Wyszyńskiego (Peter Rajna, „Kardynał Wyszyński, t. III}.

W ciągu ostatnich trzech lat (lata ’80-te), za ratowanie dzieci nienarodzonych przed bestialskim mordem w „klinikach śmierci”, aresztowano w Ameryce 60.tys. osób, w tym pięciu biskupów katolickich. Latem 1991 roku, w jednym tylko stanie Kansas zatrzymano blisko sześćdziesięciu duchownych wśród ok. 4. tys. aresztowanych (Przegl. Katolicki, nr 5, 1992).

Aresztuje się więc tych, którzy bronią prawa do życia, które ustanowił sam Stwórca.

Najważniejszym fragmentem encykliki „Pacem in terris” Jana XXIII było domaganie się w sposób bezwzględny od każdej władzy praworządności:

„Jeżeli więc sprawujący władzę w państwie wydają ustawy albo jakiekolwiek rozporządzenia przeciwne porządkowi moralnemu, a tym samym wbrew woli Bożej, wtedy ani owe ustawy, ani rozkazy nie mogą wiązać obywateli w sumieniu, gdyż bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi (Dz 5,29). Wtedy w rzeczywistości sama władza ulega degeneracji i staje się bezprawiem i potworną tyranią.

I pomyśleć że taką oto „kulturę i wolność”, idącą z Zachodu w imię „powrotu do Europy”, proponują nam różni politycy, senatorzy czy posłowie. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II przestrzegał swój naród przed taką europeizacją, także podczas ostatniej wizyty w Polsce (16-20 sierpień 2002). Każdy polityk, który mieni się katolikiem, a dopuszcza do mordowania nienarodzonych, popełnia grzech ciężki.

NARÓD, KTÓRY POZWALA MORDOWAĆ WŁASNE DZIECI NIE MA ŻADNEJ PRZYSZŁOŚCI I WYDAJE NA SIEBIE WYROK ŚMIERCI-to słowa Ojca Świętego Jana Pawła II.

Poniżej prorocze słowa ks. kard. Karola Wojtyły, teraz Papieża wypowiedziane w Krakowie w dniu 10.03.1974 roku:

„Myślę, że największą tragedią naszego społeczeństwa, naszego narodu, jest śmierć ludzi, którzy się jeszcze nie narodzili: poczętych i nienarodzonych. I nie wiem, czym zapłacimy wobec historii za tę straszliwą zbrodnię. Ale jest rzeczą oczywistą, że to nie może minąć bez konsekwencji.”

Innym działaniem wymierzonym przeciwko naszemu narodowi, zagrażającym jego egzystencji i przyszłości, jest rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu treści pornograficznych, okrutnych i wulgarnych. Działalność ta, zmierzająca do dezintegracji i demoralizacji społecznej, po załamaniu się rządów komunistycznych, nie skończyła się ale nasiliła się jeszcze bardziej. Każdy katolik, który ogląda, kupuje i rozpowszechnia takie treści staje się odpowiedzialnym przed Bogiem nie tylko za siebie, ale i za tragiczne skutki takiego postępowania wobec innych.

Ustawa biorąca w obronę życie poczęte jest najważniejszą ustawą dla rozwoju i istnienia nie tylko Polski ale i całej ludzkości, wobec której wszystkie pozostałe ustawy nic nie znaczą. Jedno życie ludzkie przedstawia większą wartość niż cały kosmos.

Ojciec Święty w czasie czwartej pielgrzymki do Polski przypomniał raz jeszcze, że nie może być błogosławieństwa dla naszego kraju dopóki istnieje ta zbrodnicza ustawa, ustanowiona dla unicestwienia naszego narodu.

Błogosławiony Naród, który pełni wolę Bożą.

Przez kanonizację Juana Diego w obecnych czasach, prawdopodobnie wkraczamy bardziej pełnie w czasy Matki Bożej z Guadalupe. Będziemy oczekiwali wiele cudów od Niej przez Jej misję nawrócenia serc do Chrystusa i wdrażania pełni Ewangelii Życia do świata zagubionego w kłamstwach kultury śmierci.

Prawda o dzisiejszej rzezi Niewiniątek

Wielu zwolenników aborcji twierdzi, że człowiek w łonie matki nie czuje bólu, albo że nie jest jeszcze człowiekiem. Jest niegodną istoty ludzkiej taka postawa. Nawet samica zwierzęca broni swego potomstwa nawet do własnej śmierci. Taką wartość widzi proste zwierzę…

Człowiek jest człowiekiem od momentu poczęcia, posiada duszę, posiada jeden i niezmienny kod genetyczny. Żyje i rozwija się w łonie matki podobnie jak żyje i rozwija się człowiek po urodzeniu. Życie. Człowiek ten żyje. Odczuwa. Ma PRAWO do życia jak każdy człowiek.

Aborcja

To nieludzki i bestialski mord. Dziecko nienarodzone staje się dla instrumentów „lekarza” rakiem, który ten usiłuje wyciąć. Aborcja to ogromne męczeństwo dla nienarodzonego dziecka, które zanim zostanie bestialsko zamordowane przechodzi dodatkowo przez nieludzkie cierpienia i męczarnie.

Uwaga: jeśli jesteś Osobą o słabych nerwach, lepiej nie czytaj tego, co znajduje się poniżej.

Możesz
kliknąć tutaj
, aby wrócić do poprzedniej odwiedzonej strony i ominąć część tekstu mówiącą o aborcjach. Jeśli jesteś zwolennikiem aborcji, a chcesz godnie nosić miano człowieka, przeczytaj to i zrób głęboki rachunek sumienia ze swoich poglądów, a następnie, z żalem, idź do Spowiedzi Św.

Matko Boża Brzemienna z Guadalupe,

-MÓDL SIĘ ZA ŻYCIEM NIENARODZONYCH!

Po sztucznym poszerzeniu szyjki macicy rozpoczyna się proces rytmicznego przebijania się „odsysacza” (wielki odkurzacz) przez łożysko. Trwa to bardzo długo, wykonywane są coraz silniejsze uderzenia. Dziecko w tym momencie reaguje wielkim stresem, jego tętno wzrasta, zaczyna kryć się przed uderzającą go rurą odkurzacza.

Po przedarciu się przez ochronną błonę łożyska, rozpoczyna się ostateczny akt morderstwa. Na filmie, który oglądałem („Niemy krzyk”), obserwując dziecko przez ultrasonograf można było ujrzeć NIEMY KRZYK dziecka. Nóżka po nóżce, rączka po rączce, całe ciało zostaje rozerwane na strzępy i wyssane.

Dziecko nie żyje. Została jednak w miejscu mordu nieproporcjonalnie (zwyczajne dla dzieci w łonach matek) duża głowa. Zostaje ona wpierw na miejscu zmiażdżona szczypcami, a potem przy ich użyciu wyjmowane są jej fragmenty…

Zwolennikiem aborcji w USA jest np. prezydent Clinton, który wiele razy wetował ustawy znoszące aborcję i „częściową” aborcję, kompletne BESTIALSTWA i niegodziwości nieporównywalne z jakąkolwiek zwierzęcością.

„Częściowa” aborcja

Mord polega na dokonaniu aborcji w czasie wymuszonego lub naturalnego porodu. Dziecko zostaje wpierw przemieszczone poprzez ściągnięcie go za nóżkę. Wtedy zaczyna się wyciągać dziecko za nogi i doprowadza się do tego, że można ujrzeć tył główki. Wtedy wierci się w niej otwór, potem wkłada odkurzacz, wysysa mózg, aby można było bez trudu wyjąć niewinną ofiarę, dziecko, które chciało od okrutnej matki „tylko” życia…..

Wokół aborcji rozwinął się cały przemysł. Ciała nienarodzonych są wykorzystywane jako źródła organów, „materiał” do produkcji szczepionek, a nawet (w krajach Dalekiego Wchodu) do praktyk kanibalistycznych…

Wszystko to, co dzisiaj dzieje się na świecie, woła o POMSTĘ do nieba. Nie dziwmy się zatem karami, jakie zsyła na świat Bóg, który jest Sędzią Sprawiedliwym, za zło karzącym, a tym bardziej módlmy się do Boga o zaprzestanie nieludzkich czynów i o miłosierdzie dla całego świata.

Matko Boża Brzemienna z Guadalupe,
-MÓDL SIĘ O ŻYCIE NIENARODZONYCH!